AIS PARENT OWNED BUSINESSES

Shoqëria SiCRED sh.a. operon në tregun e sigurimit të jetës që prej vitit 2003.

Produktet e saj të sigurimit, të një niveli të lartë të cilësisë, mbulojnë sigurimin e jetës, shëndetit, aksidenteve dhe sigurimin e jetës me elementë kursimi.

Veç kësaj, SiCRED është aksionare edhe në dy shoqëri, të cilat operojnë si pjesë e një grupi:

  • SiCRED Assistance sh.p.k., e cila ofron shërbime në përputhje me legjislacionin në fuqi, për Sigurinë dhe Shëndetin në punë.
  • CREDINS Invest , Shoqëria Administruese e Fondeve të Pensionit dhe Sipërmarrjeve të Investimeve Kolektive

Për më tepër informacion, klikoni në: http://www.sicred.com.al/new/

Faleminderit!

Ditë të mbarë,

Greta SEJDINAJ

SiCRED sh.a

.

SiCRED Company has been operating in the life insurance market since 2003.

Its insurance products, of a high quality level, cover life, health and accidents insurance as well as life insurance with savings elements.

In addition, SiCRED is shareholder in two companies, which operate as part of a group:

  • SiCRED Assistance sh.p.k., which provides services in accordance with the applicable legislation on Safety and Health at work.
  • CREDINS Invest, Pension Fund and Undertakings for Collective Investments Management Company

For more information, click here: http://www.sicred.com.al/new/?lang=en

Best Regards,

Greta SEJDINAJ

SiCRED sh.a

Zengjine Naçi, gjyshja e nxënësit tonë Dionis Senjo ka hapur ekspozitë arti në qytetin e Durrësit me punimet e saj artistike. Jeni të mirëpritur të vizitoni nga afër ekspozitën në datat 1-20 Nëntor 2017.

Google+
Google+
Follow by Email
Facebook8k
Facebook
Twitter10
Visit Us
YouTube79
YouTube
Instagram0
Translate »